جوایز

* جوایز برگزیدگان بزرگ‌سال

1. مدرسه، خانواده دوم

· نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و چهل میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر دوم: لوح تقدیر و سی میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر سوم: لوح تقدیر و بیست و پنج میلیون ریال جایزه نقدی.

2. ایران، سرزمین پرگهر

· نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و سی میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر دوم: لوح تقدیر و بیست و پنج میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر سوم: لوح تقدیر و بیست میلیون ریال جایزه نقدی.

3.بخش جنبی

· نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و سی میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر دوم: لوح تقدیر و یست و پنج میلیون ریال جایزه نقدی؛
· نفر سوم: لوح تقدیر و بیست میلیون ریال جایزه نقدی.

*جوایز برگزیدگان گروه سنی دانش‌آموزی

در این بخش به پنج نفر، هر کدام هجده میلیون ریال جایزه نقدی و یک لوح تقدیر داده خواهد شد.

*جوایز در نظر گرفته شده توسط بنیاد مهدویت

به سه نفر، هر کدام لوح تقدیر و مبلع ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی پرداخت خواهد شد.

*جوایز در نظر گرفته شده توسط موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

پرداخت جایزه به 10 نفر از فرهنگيان شرکت‌ کننده در جشنواره عکس رشد؛ هر يك به مبلغ 15.000.000 ریال؛
بيمه عمر براي 5 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در جشنواره عكس رشد هر يك به مبلغ 15.000.000 ريال؛

*جوایز در نظر گرفته شده توسط دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش

پرداخت جایزه به 10 نفر از هنرجویان و هنرآموزان شرکت‌کننده در جشنواره عکس رشد؛