گاه‌شمار

• آخرین مهلت ارسال آثار: 30 آذر ماه 1399
• انتخاب و داوری آثار: دی ماه 1399
• افتتاح نمایشگاه: بهمن ماه 1399
• اهدای جوایز و برگزاری مراسم اختتامیه: بهمن ماه 1399