امتیازات

1. عکس‌های برگزیده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
2. به صاحبان هر یک از آثار (راه‌یافته به نمایشگاه)، مبلغ 700.000 ریال به عنوان حق التألیف پرداخت خواهد شد.
3. برای عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه صادر می‌شود.
4. برای تمامی معلمان شرکت کننده در جشنواره، گواهی حضور صادر خواهد شد.